Praktyki i staże w Bełchatowie

Celem uruchomienia dodatkowej funkcjonalności na naszej stronie jest umożliwienie pracodawcom z terenu powiatu bełchatowskiego umieszczania ofert staży i praktyk, którymi chcieliby zainteresować uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów i absolwentów uczelni wyższych. Dzięki temu, przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskania potencjalnych, przeszkolonych wcześniej w swojej firmie pracowników. Uczniowie i studenci natomiast, będą mogli znaleźć najlepszą dla siebie ofertę stażu lub praktyki i tym samym zdobywać tak cenne do podjęcia przyszłej pracy, doświadczenie.

Poprzez budowę platformy wymiany informacji pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, chcemy zadbać o przyszłość absolwentów uczelni wyższych i szkół ponadgimnazjalnych, dbając jednocześnie o rozwój i przyszłość bełchatowskich firm.

Zachęcamy zatem wszystkich przedsiębiorców do aktywnego włączenia się i współtworzenia miejskiego programu wspierania młodych osób, chcących z powodzeniem wejść na lokalny rynek pracy.

Constantia Teich Poland Sp. z o.o.

Operational Excellence

Firma Remontowo Budowlana BUDMAR Mariusz Bryk

glazurnictwo, malarz gipsiarz, monter suchej zabudowy

Kwapisz Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe

KSIĘGOWOŚĆ / KADRY I PŁACE

Kwapisz Sp. z o.o. Biuro Doradztwa Finansowego

Regulamin korzystania z usługi pn.: „Praktyki i staże” udostępnionej na stronie www.invest.belchatow.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz zakres Usługi realizowanej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców poprzez zakładkę „Praktyki i staże” na portalu invest.belchatow.pl, w szczególności:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usługi drogą elektroniczną;
  2. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 1. Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
  1. Usługodawca – Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, Bełchatów;
  2. Użytkownik – zarówno Kandydat (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej), jak i Pracodawcy, którzy korzystają z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępna w zakładce „Praktyki i staże” na stronie invest.belchatow.pl, umożliwiająca:
   1. opracowanie i publikację ofert praktyk i staży na podstawie informacji przekazanych przez Pracodawcę do Usługodawcy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla firm, za pomocą którego Pracodawca prześle na adres Administratora
   2. Usługi informacje, dotyczące oferowanego stażu/praktyki wraz z prezentacją firmy, jej danych teleadresowych, zakresu działalności oraz logotypu,
   3. korzystanie z bazy danych wprowadzanych i udostępnionych przez Usługodawcę,
   4. wysłanie formularza elektronicznego Kandydata za pośrednictwem strony invest.belchatow.pl, bezpośrednio do Pracodawcy, oferującego staż/praktykę wraz z kopią na adres mailowy Usługodawcy: invest@belchatow.pl.
  4. Administrator Usługi – upoważniony pracownik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa, odpowiedzialny za wprowadzenie wszystkich treści dotyczących zamieszczanej oferty praktyk i staży.
  5. Świadczenie Usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te transmitowane są za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 3. Usługa dostępna jest codziennie w sieci Internet w wersji elektronicznej pod adresem internetowym invest.belchatow.pl, w zakładce „Praktyki i staże”, będącym w posiadaniu Usługodawcy i jest redagowana przez pracowników Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa z siedzibą przy ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie.


  § 2 Zasady korzystania z Usługi

 1. Korzystanie z usługi udostępnionej na portalu invest.belchatow.pl w zakładce „Praktyki i Staże” jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Usługa aplikowania do konkretnej oferty wiąże się z koniecznością wypełnienia przez Użytkownika formularza elektronicznego, dostępnego na stronie invest.belchatow.pl w zakładce „Praktyki i staże”, po wcześniejszej akceptacji Regulaminu i oświadczeń o ochronie danych osobowych.
 3. Wypełnienie formularza elektronicznego udostępnionego przez Usługodawcę dla Użytkownika jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na:
  1. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (tutaj: Internet) w celu świadczenia usługi;
  2. akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie;
  3. przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone poprzez wypełnienie formularzy elektronicznych dla Użytkowników przy spełnieniu wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.z 2016 r., poz. 922).
 4. Z oferowanej przez Usługodawcę Usługi mogą korzystać:
  1. Pracodawcy, którzy spełniają jednocześnie następujące kryteria:
   1. posiadają siedzibę, oddział lub filię w Bełchatowie lub na terenie powiatu  bełchatowskiego;
   2. oferują praktyki lub staże, które odbywać się będą w Bełchatowie lub na terenie powiatu bełchatowskiego.
  2. Kandydaci, rozumiani jako pełnoletni uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, zainteresowani odbyciem stażu/praktyki oferowanego przez Pracodawcę w ramach Usługi.
 5. Pracodawcy, którzy po spełnieniu kryteriów, wymienionych w pkt. 4, ppkt. 1, wypełnią i prześlą na adres poczty elektronicznej Administratora Usługi formularz elektroniczny dostępny na stronie invest.belchatow.pl, w zakładce „Praktyki i staże”, będą mogli skorzystać z Usługi.
 6. Administrator Usługi po zweryfikowaniu danych umieszczonych w przesłanym formularzu elektronicznym i sprawdzeniu złożonych przez Pracodawcę oświadczeń o ochronie danych osobowych, zamieszcza ofertę na stronie invest.belchatow.pl, w zakładce „Praktyki i staże”.

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Usługodawca świadczy Usługę na rzecz swoich Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik od momentu skorzystania z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy Użytkownik może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi na stronie internetowej invest.belchatow.pl, w zakładce „Praktyki i staże”.
 5. Rozpoczęcie korzystania z Usługi poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą na skorzystanie z Usługi.
 6. Umowa na świadczenie Usługi rozwiązuje się automatycznie w momencie zaprzestania korzystania z Usługi, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.

§ 4 Warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę

 1. W celu skorzystania z Usługi konieczne jest spełnienie wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym, a w szczególności niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, która powinna akceptować ”cookies”.
 2. Wszelkie koszty związane z połączeniem poprzez sieć Internet obciążają Użytkownika.
 3. Usługa może być zmieniana co do jej treści i zakresu, czasowo zawieszana lub dostęp do niej może być czasowo lub bezterminowo ograniczony, w oparciu o swobodną decyzję Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści przekazanych do zamieszczenia w zakładce „Praktyki i staże” oraz odmowy realizacji Usługi bez podania przyczyny, jeżeli treści te naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 5 Polityka prywatności

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi, określonej niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostaną określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu elektronicznym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, t.j.).
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t.j.).
 3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
  1. imię i nazwisko;
  2. nazwa szkoły/uczelni;
  3. kierunek nauki/studiów;
  4. numer telefonu;
  5. adres poczty elektronicznej;
  6. umiejętności/doświadczenie (jeśli posiadane).
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi usługami:
  1. do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa, pod numerem telefonu: 44 733 51 45;
  2. za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: invest@belchatow.pl.
 2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres pocztowy lub mailowy, numer telefonu osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie invest.belchatow.pl, w zakładce „Praktyki i staże”.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia usługi w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub w momencie braku aktualnych ofert przekazywanych przez Pracodawców.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Kodeks cywilny.
Print Friendly, PDF & Email
Accessibility