Przygotowanie inwestycji

(Urząd Miasta Bełchatowa)
do 21 dni

 • Spotkanie intencyjne w sprawie planowanej inwestycji – niezwłocznie według potrzeb Inwestora.
 • Przedstawienie lokalizacji inwestycji.
 • Spotkanie z gestorami sieci, po określeniu i wyborze lokalizacji inwestycji.
 • Szczegółowe informacje nt. nabycia/dzierżawy gruntu.
 • Zasady kształtowania zabudowy wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Interpretacja MPZP.
 • Sprawdzenie czy inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Nabycie prawa do dysponowania nieruchomością

(Urząd Miasta Bełchatowa / Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna)
Zakup gruntu od gminy
 • wycena – do 2 miesięcy,
 • wykaz nieruchomości na tablicy – 6 tygodni,
 • opublikowanie ogłoszenia o przetargu – 30 dni,gdy cena nieruchomości przekracza wartość 100 000 euro – 60 dni.
  1. Rozstrzygnięcie przetargu I:TAK: 7-21 dni po rozstrzygnięciu przetargu podpisanie umowy sprzedaży,NIE: w terminie do 6 m-cy, powtórzenie pkt. 3 (ogłoszenie przetargu II), możliwość obniżenia kwoty wartości nieruchomości do 50% wartości podstawowej.
  2. Rozstrzygnięcie przetargu II:
   TAK: 7-21 dni po rozstrzygnięciu przetargu podpisanie umowy sprzedaży,
   NIE:
   1. w terminie do 6 m-cy, powtórzenie pkt. 3 (ogłoszenie przetargu III),możliwość obniżenia kwoty wartości nieruchomości do 40% wartości podstawowej.
   2. przeprowadzenie rokowań w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości,możliwość obniżenia kwoty wartości nieruchomości do 40% wartości podstawowej.
  3. Rozstrzygnięcie przetargu III:
   TAK: j.w.
Dzierżawa gruntu od gminy
 • na 3 miesiące,
 • do 3 lat,
 • powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony – konieczność przeprowadzenia przetargu,
  Rada Miejska może zwolnić uchwałą z obowiązku przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony.

Nabycie prawa do nieruchomości i zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przetarg łączny na nabycie/dzierżawę gruntów wraz z nabyciem zezwolenia na działalność w ŁSSE.

Realizacja inwestycji

 • Rozpoczęcie procesu projektowego
 • Dokumenty niezbędne przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę:
  • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
  • wypis z rejestru gruntów (wypis z operatu ewidencyjnego): Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
  • mapa do celów projektowych uwzględniająca zakres opracowania mapy z projektantem/architektem oraz projektantami infrastruktury technicznej: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
  • warunki przyłączeniowe do sieci – uzyskane od gestorów sieci sieci
   • wodno-kanalizacyjne:
    • Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o.,
   • sieci energetyczne:
    • Rejon Energetyczny Bełchatów (RE 5), Rogowiec – Kurnos
    • Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi,
   • sieci ciepłownicze:
    • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bełchatów
  • w przypadku gdy inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – Opiekun Inwestora.
 • Wykonanie projektu budowlanego
 • Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę:Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Architektury i Budownictwa,
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego, uzgodnione i zaakceptowane przez wszystkie instytucje wymagane prawem polskim i lokalnym;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • w przypadku gdy inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie, iż decyzja nie jest wymagana;
  • inne dokumenty wymagane ze względu na specyfikę inwestycji.

Inne niezbędne uzgodnienia:

zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi publicznej:

Drogi wojewódzkie: Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie

Drogi gminne: Urząd Miasta Bełchatowa, Opiekun Inwestora

zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi:

Drogi wojewódzkie: Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie

Drogi gminne: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Inżynierii Miejskiej

opinia geotechniczna:

ocena czy występuje potrzeba wykonania opinii geotechnicznej winna być wykonana przez projektanta

zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją:

Urząd Miasta Bełchatowa, Opiekun Inwestora

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę – Realizacja inwestycji: Inwestor

 Opieka poinwestycyjna – Opiekun Inwestora

Print Friendly, PDF & Email
Accessibility