Zgłoszenie stażu lub praktyki

Formularz dla pracodawcy

  Płatny:

  Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w „Formularzu dla Pracodawcy” w celu realizacji Usługi pn.: „Praktyki i staże”.

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
  - Administratorem danych podanych w „Formularzu dla Pracodawcy” jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
  - Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji Usługi pn.: „Praktyki i staże”.
  - Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
  - Dane udostępniane będą tylko na stronie internetowej www.invest.belchatow.pl, w zakładce „Praktyki i staże”.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jednoznaczna jest z niemożliwością realizacji Usługi pn.: „Praktyki i staże”.
  - Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin korzystania z usługi pn.: Praktyki i staże, udostępnionej na portalu www.invest.belchatow.pl

  Zobowiązuję się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Zobowiązuję się do zapewnienia poufności, nie udostępniania i nie ujawniania nieupoważnionym osobom danych osobowych, przekazywanych za pomocą formularza elektronicznego przez Kandydata w celu realizacji usługi pn.: „Praktyki i staże“, udostępnionej na portalu www.invest.belchatow.pl

  Print Friendly, PDF & Email
  Accessibility