Twoja firma potrzebuje wsparcia? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła nabór wniosków o udzielenie pożyczek płynnościowych i rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

W ramach Funduszu Pożyczkowego ŁARR oferuje dwa rodzaje wsparcia dla biznesu. Pożyczka płynnościowa może być udzielona w kwocie do miliona złotych z oprocentowaniem od 0,78 proc. O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. łódzkiego.

Pożyczkę płynnościową można przeznaczyć m.in. na:
– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu).
– zobowiązania publiczno-prawne Wnioskodawcy.
– zapłata zobowiązań handlowych.
– zatowarowanie, półprodukty, surowce produkcyjne itp.
– wydatki konieczne do zapewnienia ciągłości działania Wnioskodawcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.
– pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.
– wydatki inwestycyjne.

Wnioskowana kwota nie może przekroczyć:
– dwukrotności kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Wnioskodawcę, oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 (lub za ostatni rok, za który dostępne są dane). W przypadku Wnioskodawcy, który zarejestrował przedsiębiorstwo w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć średniorocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności;
lub
– 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019r.

Okres spłaty pożyczki płynnościowej wynosi 72 miesiące, a okres karencji w spłacie to 6 miesięcy.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie woj. łódzkiego oferuje także pożyczki rozwojowe. Formy wsparcia są dwie, w kwotach od 5 tys. do 1 mln zł dla mikro, małych i średnich firm oraz w kwotach od 5 tys. do 70 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy). Uzyskane środki można przeznaczyć m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz na rzecz niwelowania skutków COVID-19 i wsparcia płynności przedsiębiorstw, np. prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania.

Co istotne, wsparta pożyczką inwestycja musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,18% w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych, czy bieżących płatności firm.

Wnioski o oba rodzaje pożyczek przyjmuje Departament Pożyczek i Poręczeń ŁARR, przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 15:00. Więcej informacji udziela ŁARR.

Accessibility