Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (samozatrudnione).

Kiedy można skorzystać ze wsparcia?

Co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.

Warunki uzyskania wsparcia?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Co można zyskać?

Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
2) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
3) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2020 r. wynosi ono 2600 zł.

Na jaki okres może zostać przyznane dofinansowanie?

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Obowiązki przedsiębiorcy w związku z uzyskaniem dofinansowania?

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzc.


Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie:

– 44 631-40-70 – p. Małgorzata Gawin, p. Katarzyna Lis – specjaliści ds. programów
– 44 631-40-72 – p. Jacek Walczyk – kierownik CAZ
– 44 631-40-74 – p. Sylwia Kosędka – specjalista ds. programów
lub e-mail: samozatrudnienie@pupbelchatow.pl

Więcej informacji oraz druki do pobrania znajdziecie Państwo na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie pod linkiem: http://pupbelchatow.pl/tarcza-antykryzysowa/dofinansowanie-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci.html

Accessibility