Od 1 stycznia osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, będą mogły skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. Małego ZUS. Stawka będzie proporcjonalna do przychodów przedsiębiorstwa, żeby jednak skorzystać z tego rozwiązania, przedsiębiorcy muszą to zgłosić do ZUS.
Mały ZUS to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Według szacunków z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców, co przyniesie im prawie 5,4 mld zł oszczędności na przestrzeni 10 lat.

Ważne! Mały ZUS dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, tj. składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje natomiast składek na ubezpieczenia zdrowotne, które trzeba płacić w pełnej wysokości. Nowa ulga obejmie tych przedsiębiorców, których przychody z działalności gospodarczej za zeszły rok nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia – w roku 2018 jest to 63 tys. zł. Będą oni mogli – zgodnie z nowym prawem – płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli działalność nie była prowadzona przez cały rok, do wyliczenia progu przychodu należy zastosować proporcję.

Kto może skorzystać z Małego ZUS?
Z Małego ZUS może skorzystać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

 • jest zarejestrowany w CEIDG (także wspólnik spółki cywilnej),
 • w poprzednim roku nie miały do niego zastosowania przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej i nie korzystał w tym czasie ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
 • przychody z ubiegłorocznej działalności gospodarczej nie przekroczą progu uprawniającego do skorzystania z ulgi Mały ZUS,
 • nie spełnia warunków do korzystania ze składek preferencyjnych na ubezpieczenia społeczne,
 • prowadził działalność gospodarczą w ubiegłym roku przez co najmniej 60 dni,
 • nie wykorzystał 36 miesięcznego limitu na Mały ZUS w ciągu ostatnich 60 miesięcy,
 • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywał w ramach stosunku pracy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzących w zakres prowadzonej działalności.

Ulga w opłacaniu tylko przez 3 lata.
Nie tylko kwota przychodu będzie limitowana. Ograniczeniu podlega również okres korzystania z powyższego rozwiązania. Otóż składki ZUS od przychodu mogą być opłacane przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. W praktyce oznacza to tyle, że przedsiębiorca, który cały czas osiąga niskie przychody, z ulgi w opłacaniu składek będzie mógł korzystać przez 3 lata (36 miesięcy), przez kolejne 2 lata będzie zobowiązany opłacać zwykłe składki ZUS. Czyli dopiero po 2 latach przerwy będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu.

Warto podkreślić, że przedsiębiorca, który dopiero rozpocznie działalność nie będzie mógł skorzystać od razu z Małego ZUS, ponieważ nie spełni warunku dotyczącego 60 dni prowadzenia działalności gospodarczej w ubiegłym roku. Może jednak skorzystać ze składek preferencyjnych bądź ulgi na start.

Dokumenty, które trzeba złożyć, by skorzystać z Małego ZUS:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
  Dokumenty te należy przekazać do 8 stycznia 2019 roku.
Accessibility