Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K.

Sprzedawca

Formularz dla kandydata

  Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w "Formularzu dla Kandydata" w celu realizacji Usługi pn.: "Praktyki i staże".

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem danych podanych w "Formularzu dla Kandydata" jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
  2. Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji Usługi pn.: "Praktyki i staże".
  3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
  4. Dane udostępniane będą tylko na stronie internetowej www.invest.belchatow.pl, w zakładce "Praktyki i staże".
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jednoznaczna jest z niemożliwością realizacji Usługi pn.: "Praktyki i staże".
  6. Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin korzystania z usługi pn.: Praktyki i staże, udostępnionej na portalu www.invest.belchatow.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w formularzu elektronicznym, w celu realizacji usługi pn.: "Praktyki i staże", udostępnionej na portalu www.invest.belchatow.pl

  Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podanych w formularzu elektronicznym, konkretnemu "Pracodawcy", który zgłosił zapotrzebowanie na kandydata w zakresie organizowanych przez niego praktyk i staży, w ramach realizacji usługi pn.: "Praktyki i staże", udostępnionej na portalu www.invest.belchatow.pl

  Print Friendly, PDF & Email
  Accessibility

  Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach usługi „Praktyki i staże” dostępnej na stronie www.invest.belchatow.pl

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że przetwarzając dane osobowe klientów Urzędu Miasta Bełchatowa:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. 
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi „Praktyki i staże” poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla firm, za pomocą którego Pracodawca przesyła na adres Administratora Usługi informacje, dotyczące oferowanego stażu/praktyki wraz z prezentacją firmy, jej danych teleadresowych, zakresu działalności oraz logotypu, i wysłanie formularza elektronicznego Kandydata za pośrednictwem strony www.invest.belchatow.pl, bezpośrednio do Pracodawcy, oferującego staż/praktykę wraz z kopią na adres mailowy Usługodawcy: invest@belchatow.pl.

  5.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być (tzw. podmioty przetwarzające) na podstawie umów powierzenia danych osobowych lub na podstawie udzielonych zgód osób, których dane dotyczą. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Przetwarzanie danych przez organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów, jak również z odrębnych przepisów prawa lub do osiągnięcia celu przetwarzania. 

  7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1)    prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  2)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) -  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

  3)    prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku gdy:

  a)    dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  b)    osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

  c)    osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw  wobec przetwarzania jej danych osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

  d)    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  e)    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, któremu podlega Administrator,

  4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku, gdy:

  a)    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  b)    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  c)    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

  d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

  5)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, dostarczyła danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej     z osobą, której dane dotyczą,

  6)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku gdy:

  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej,

  8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.

  9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi „Praktyki i staże”, gdzie podanie danych jest dobrowolne – jednakże ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usługi „Praktyki i staże”.

  10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  You have Successfully Subscribed!