Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: Nowa ustawa o zamówieniach publicznych, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku.

Webinarium poprowadzi Paweł Skrodzki – radca prawny z Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, który specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pomocy publicznej oraz prawie funduszy europejskich. Jako nauczyciel i trener przeprowadził ponad 4,5 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa funduszy europejskich, prawa pomocy publicznej, prawa finansów publicznych oraz prawa autorskiego. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

W programie:

  • Zamówienia klasyczne, sektorowe, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, subsydiowane.
  • Progi unijne.
  • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – pełna elektronizacja zamówień.
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – korzystanie z zasobów innych wykonawców.
  • Konsorcjum.
  • Tryb podstawowy w postępowaniu krajowym.
  • Podstawowe gwarancje równości stron umowy (klauzule abuzywne, określanie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach, latach; waloryzacja; zaliczki i płatności częściowe).
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  • Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
  • Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Kiedy? 15 kwietnia br. godz. 11:30 – 13:00

Jak wziąć udział? Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się poniższy player, w którym obejrzysz materiał.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP.

 

Accessibility